084-8708770 --- KvK 88074188 --- IBAN NL39TRIO0320577449 --- info@alsjenudenkt.nl

Megastallen en veehouderijen moeten stankoverlast zien te beperken. Daarvoor bestaat sinds 2007 de Wet geurhinder en veehouderij. Maar uit onderzoek van Zembla blijkt dat deze wet burgers onvoldoende beschermt tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en ammoniak.

De Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(J.J. van Aartsen, voorzitter) constateert op 4 maart 2021 dat interbestuurlijk toezicht in dit geval te typeren is als ‘minimaal toezicht’. IBT is bewust ingericht om terughoudend en selectief te zijn. Zowel de provincies als de ILT vervullen toezicht all reerst via regelmatige zelfrapportages.

In de praktijk betekent dit dat besturen van provincie en gemeente de VTH-taken uitvoeren zonder een adequaat stelsel van checks & balances.

Doordat het stelsel niet functioneert zoals het is bedoeld, ontstaat schade aan de leefomgeving, economische schade en bestuurlijke schade. Schade die vermijdbaar is.

Het publieke belang van een hoogwaardige zorg voor onze omgeving verdient beter.